Ano ang maximum na oras na maaaring makamit ang pangitain?

Ano ang maximum na oras na maaaring matupad ang pangitain? Sa aking pag-uusap tungkol sa kwento ni Yusef, sumakaniya ang kapayapaan, nang makita niya ang kanyang pangitain bilang isang batang lalaki, nabanggit ko na ang kanyang pangitain ay natupad makalipas ang apatnapung taon, at nabanggit ko doon ang katibayan tungkol kay Salman Al-Farsi na nagsabing : ((Doon ay nasa pagitan ng paningin ni Yusef at ng mga expression nito sa loob ng apatnapung taon )) at ang karamihan sa mga expression ay napunta batay sa hadis na ito sa Iyon ang hangganan ng pangitain na nagtatapos sa loob ng apatnapung taon, sinabi ni Ibn Hajar : Binanggit ni Al-Bayhaqi ang isang saksi sa hadist ni Salman Al-Farisi, sa awtoridad ni Abdullah bin Shaddad na nagsabi : ((Mayroong pagitan ng pangitain ni Yusuf at ang parirala nito sa loob ng apatnapung taon at kung saan nagtatapos ang pagkakasunud-sunod ng pangitain )) Ibn Hajar (12_377) Sinabi ko : Ito ang katibayan Malinaw na ang pinakamaraming oras kung saan maaaring maantala ang paningin ay apatnapung taon, ito ang pinaka tama at ito ang pinakamalakas na kasabihan, at sa bagay na may iba pang mga kasabihan : Sinabi na : tatlumpu’t limang taon, ito ay sinabi : siyamnapung taon, sinabi na : dalawampu’t dalawang taon, at sinabing : e ighty taon, at sinabi. : Walumpu’t tatlo, at sinabing : pitumpu’t pito, at sinabing : labingwalong taon, at ang una, apatnapung taon, ang pinakamalakas, at ang Diyos ang nakakaalam ng higit .