Surah Maryam

Si Surat Maryam, sinumang magbasa nito o mag-recite sa kanya, tulad nina Aisha at Jaafar al-Sadiq, ay kalugod-lugod sa kanila ng Diyos, sinabi, palayain siya ng Diyos . At sinabing : Makakasama niya ang mga propeta na binanggit ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat sa surah na ito, sa pangkat ni Muhammad, pagpalain siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan . At sinabi na : Buhayin niya ang Sunnah ng mga Propeta, sumakanila ang kapayapaan, at ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat ay binibiyayaan siya ng pag-ibig ng matuwid, at tumatanggap siya ng pera nang may kapangyarihan . At sinabing : Gumagala siya pagkatapos ay gumagabay siya .