Ang mga propeta

Sinumang magbigkas ng Surat Al-Anbiya ay makakakuha ng kaluwagan pagkatapos ng paghihirap at kadalian pagkatapos ng paghihirap, at pagpapalain ng kaalaman at paggalang .