Patay sa mga sementeryo

At sinumang makakakita na siya ay patay na sa sementeryo, at naniniwala na siya ay namatay nang mahabang panahon, pagkatapos ay maglalakbay siya sa malayo at sasamahan ang mga ignorante at ang mga tao ng imoralidad at katiwalian .