Tamarisk

Al-Taraqa : Isang mapanganib na tao na mapagkunwari para sa mayaman at nakikinabang sa mahirap .