Nakasuot ng kalasag

Tungkol sa pagsusuot ng isang kalasag, ito ay binibigyang kahulugan bilang isang kapatid na si Dhahir o isang pamangkin. Sinabi ni Al-Kirmani, ~Kung sino man ang makakakita na nakasuot siya ng kalasag, ligtas siya sa lahat ng kasawian .~