Nakalimutang magbigay papuri

At sinumang nakakita na parang nakalimutan niya ang papuri, siya ay nabalisa at nabilanggo ng mahabang panahon para sa kwento ni Yusef, sumakanya nawa ang kapayapaan, at marahil ay ipinahiwatig nito ang pagpapabaya sa pagsunod sa Makapangyarihang nagsasabing, ~ Nakalimutan nila ang Diyos at kinalimutan sila. . ~