Wasak na bayan

Ang pagkasira ng bayan ay katibayan ng pagkamatay ng Imam