Inggit

Ang inggit sa isang panaginip ay katiwalian para sa may kagagawan nito, kaya’t ang bawat pagkainggit ay sira, at ang pagkainggit ay ang katiwalian ng inggit at kabutihan ng inggit . At ang inggit sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng kahirapan para sa inggit, at marahil ay nagpapahiwatig ito ng pagmamataas, kayabangan, pangkukulam at kasamaan . At ipinapahiwatig ang inggit sa pagtaas ng kabuhayan .