baka

Sinumang magbigkas ng Surat Al-An’am, ang kanyang mga hayop, baka, at hayop ay masagana, at ang kabuhayan ng mga pagsisikap .