pagbabasa ng Quran

At sinumang makakakita na ang Quran ay binibigkas sa kanya habang hindi niya ito naiintindihan, may mangyayari sa kanya, alinman sa Diyos o mula sa awtoridad . Sapagka’t sinabi ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat : ~At sinabi nila, kung narinig namin o nangatuwiran, hindi kami sasali sa mga may-ari ng kamelyo .~