Ang buhok sa harap ay kumalat

Kung nakita niya na parang kumalat ang buhok sa harap ng kanyang ulo, mapahiya siya sa oras na iyon