dahon ng puno

At ang mga dahon ng puno ay kabuhayan at salapi, maliban sa mga dahon ng igos, sapagkat ito ay kalungkutan