Napalampas na pagdarasal, paghuhugas, paghuhugas at paghuhugas

Sinumang makakakita na ang kanyang panalangin ay lumipas na sa takdang oras nito, o hindi nakakaapekto sa isang lugar kung saan niya ito ipinagdarasal, kung gayon iyon ay isang paghihirap sa kanyang usapin na hinihiling niya sa mga tuntunin ng relihiyon o mundo . Kung nakita niyang nawalan siya ng isang panalangin at hindi nakumpleto ang pag-aalaga o hindi nagawa iyon, hindi niya natutupad ang kanyang utos na hinihiling niya, maliban kung nakita niya na nakumpleto na niya ang kanyang pagduduwal dati . At kung nakikita niya na nakumpleto niya ang kanyang pag-aalaga nang walang pinahihintulutang gumawa ng pag-aba, pagkatapos ito ay tulad ng isa na hindi gumanap ng kanyang pag-aalis . Gayundin, ang ritwal na paghuhugas ng karumihan kung ito ay ginawa ay ginagawa para sa kanya, at kung hindi ito hugasan kung gayon ang kanyang utos ay hindi natutupad . Kung nakikita niya ang tayammum, at hindi niya maabot ang tubig, pinahihintulutan ito at susundan ang kurso ng aming nabanggit .