Mars

Ang Mars, na ang paningin sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng mga kasamaan, damdamin, takot at pagdanak ng dugo . Kung nakita niya itong nahuhulog, nabaluktot o nasusunog, siya ay katibayan ng apoy, tabak, pang-aapi, pagbubukas ng mga kandado, pagdidiborsyo ng mga kababaihan, o paggiba ng mga tahanan . At ang Mars na may-ari ng giyera ng hari at gobernador ng kanyang hukbo .