Isang may-ari ng polytheist

At sinumang makakakita na siya ay kasama ng isang polytheist, siya ay magsisisi sa Diyos, na nagsisisi .)