Fracture ng isang gamma o lunar na katawan

At sinumang nag-iisip na siya ay naghiwa-hiwalay ng isang mangkok o isang buwan, pagkatapos ay sasaktan niya ang isang babae, at tungkol sa pagbali ng mga palay at sa pamilya, kung gayon ito ay isang kapahamakan para sa mga may-ari ng mga ito .