Ang isang bundok ay berde

At sinumang makakakita na ang isang bundok ay berde at mabuti, ibibigay niya ang diyos sa hari ng lugar na iyon at dagdagan ang kanyang kagandahang-loob at mga tagapaglingkod .