Gulugod ni Camel

At sinumang makakakita na siya ay paglilinis ng kanyang kamelyo, kung gayon ito ay mabibigyan ng kahulugan sa pamamagitan ng paglitaw ng kalamidad, sapagkat sinabi ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat, kaya nila siya pinutol .