Live na inilibing

Sinumang nakakita na siya ay inilibing na buhay, madaig niya ang kanyang kaaway .