Isang hindi kilalang hukom

At sinumang makakakita ng isang hindi nagpapakilalang hukom, ang hindi nagpapakilalang hukom ay magpapaliwanag kay Al-Bari, ang Makapangyarihang Diyos, at ang pagpapatupad ng kanyang paghuhukom, sapagkat sinabi ng Makapangyarihang Diyos, ~ At ang Diyos ay humahatol at hindi pinarusahan ang kanyang paghuhukom. ~ At ang kanyang mga salita na ~ sabihin ang totoo at ito ang pinakamahusay sa dalawa . ~