Umiinom siya ng gamot dahil sa isang karamdaman

At sinumang makakakita na umiinom siya ng gamot dahil sa kanyang karamdaman at sumasang-ayon siya sa kanya, pagkatapos ay ipinapahiwatig niya ang kabutihan ng kanyang relihiyon, at kung hindi siya sumasang-ayon, ang kabutihan ng kanyang relihiyon ay aalisin sa kanya .