Pinatay siya ni Jackal

At sinumang makakakita na ang isang ulong ay tumalikod sa kanya, siya ay bibigyan ng multa dahil sa isang garantiya .