Dapat niya siyang patayin o lokohin

At sinabi na ang sinumang nakakita na siya ay nasa isang hukay, siya ay papatayin o magpaplano kasama niya, sapagkat sinabi ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat : ~Sinabi niya sa kanila, ~ Huwag ninyong patayin si Jose at itapon siya sa mga kawalan ng hukay . ~