May hawak ng chassis

At sinumang makakakita na siya ay maydala ng isang templo, at kung siya ay isa sa mga karapat-dapat sa kanya, magkakaroon siya ng takot sa paningin ng mga tao sapagkat ang ilan sa kanila ay nagsasabing ang-at-kaya ay isang templo, anumang kinatakutan , at marahil ang templo at ang paghimok nito sa giyera at pagtatalo .