Dumi sa isang damit o sa mga sisidlan

At kung siya ay nasa isang damit o sa isang sisidlan, siya ay lumabas dahil sa isang babae .