Panahon ng paningin ng sunud-sunod na Abu Bakr Al-Siddiq

** Ang kanyang mga pangitain, pagpalain siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan, sa panahon ng paghalili ni Abu Bakr . Sinabi ni Ibn Shihab : Ang opinion ng kapayapaan ay sumakaniya ng isang pangitain Vqsa kay Abu Bakr ay nagsabi : ( O Abu Bakr nakakita na parang nauna ako sa iyo at kinukuha ko ang Vsbaktk Bmrqatin at kalahati ) mabuting O Sugo ng Diyos ay pinanatili mong sinabi ng Diyos, hanggang sa makita mo kung ano ang palakpak at Kinikilala ang iyong mga mata sinabi : ito ay sumisindak tulad na Tatlong beses at paulit-ulit niya ito tulad na. Sinabi niya : Kung gayon sinabi niya sa kanya sa pangatlo : ( O Abu Bakr, nakita kong parang ako at ikaw ay nauna sa iyo ng isang degree , at dalawa at kalahati ang nauna sa iyo. ) Sinabi niya : O Sugo ng Diyos, nawa ang Diyos sakupin ka para sa Kanyang awa at kapatawaran, at mabubuhay ako pagkatapos ng dalawa at kalahating taon .