Karne ng Persia

Ang karne ng mga Persian na may pera mula sa mga matatanda, ang kaluwalhatian at ang dakila, lalo na para sa mga kumakain nito .