Ang pangitain ng Propeta sa pagpatay kay Hussein

Ang pangitain ng Propeta, nawa’y ang mga panalangin ng Diyos at kapayapaan ay sumakaniya, pumatay kay Al-Hussain Ang pangitain ng Propeta, nawa’y ang mga panalangin ng Diyos at kapayapaan ay mapunta sa kanya, Ibn Abbas at Umm Salamah – nawa ang kaluguran ng Diyos sa kanila – tungkol sa pagpatay ni Hussein bin Ali – nawa ang kaluguran ng Diyos sa kanila – tungkol sa pangitain ng Propeta, nawa’y sa kanya ang mga panalangin at kapayapaan ng Diyos, sapagkat ito ay nasa awtoridad ni Umm Salamah – nawa’y kaluguran siya ng Diyos – Ang Sugo ng Diyos, sumakanya nawa ang mga panalangin at kapayapaan ng Diyos, humiga isang gabi upang matulog, kaya’t nagising ako ng naguguluhan, pagkatapos ay nahiga at nakatulog, pagkatapos ay nagising na naguluhan, nang wala ang nakita ko sa unang pagkakataon, pagkatapos ay humiga siya at nagising na may isang pulang lupa sa kanyang kamay, hinalikan ito, kaya’t sinabi ko : Ano ang lupa na ito, Sugo ng Diyos? Sinabi niya : ( Sinabi sa akin ni Gabriel na pinapatay nito ang lupain ng Iraq kay Hussein, kaya sinabi ko kay Gabriel : Ipakita sa akin ang lupa ng lupa kung saan siya pinatay, sapagkat ito ang lupa nito .) At sa isang pagsasalaysay tungkol sa awtoridad ng al-Tabari na ang Sugo ng Diyos, kapayapaan at mga pagpapala ng Diyos ay sumakaniya, humiga isang araw at nagising na may isang pakiramdam ng pamumula at may isang pulang lupa kamay halikan ito, kaya sinabi ko : Ano ang lupa na ito, Messenger ng Diyos? Sinabi niya : (Si Gabriel, sumakanya nawa ang kapayapaan, sinabi sa akin na pinapatay nito ang lupain ng Iraq kay Hussein, kaya sinabi ko kay Gabriel : Ipakita sa akin ang lupa ng lupa kung saan siya pinatay, sapagkat ito ang lupa nito .)