Fadl Sahih Al-Bukhari

Fadl Sahih Al-Bukhari 76 – Ikinuwento ni Sheikh Al-Islam Abu Ismail Al-Harawi ang kadena ng paghahatid ng Al-Harawi sa kanyang kadena ng paghahatid sa Abu Zaid Al-Marwazi. Sinabi niya : Natutulog ako sa pagitan ng sulok at dambana, at nakita ko ang Propeta – nawa’y ang mga panalangin ng Diyos at kapayapaan ay mapunta sa kanya – sa isang panaginip at sinabi niya sa akin : O Abu Zaid, hanggang kailan mo pag-aaralan ang aklat ng Al -Shafi’i at hindi pinag-aaralan ang aking libro? Sinabi ko : Oh Messenger of God, ano ang iyong libro? Sinabi niya : Ang Mosque ng Muhammad bin Ismail . Ang pangitain ng pagkamatay ni Ibn al-Jawzi 77 – Sa awtoridad ng Abu al-Rabi ‘Ali bin Abd al-Samad bin Ahmad bin Abi al-Jaish sa awtoridad ni Abiyya, sinabi niya : Afif al-Din Maatuq al- Sinabi ni Qalioubi : Nakita ko ang nakita niya habang natutulog na sinasabi : Sa buhay mo ay pinangunahan ko at sinira ang isang pulpito, at may malay ako sa mga mahirap. Isang sagot Sinabi Niya : Napansin ko ang aking pagtulog, kaya sinabi ko : tingnan ang anumang nangyari Fjana balita ng pagkamatay ni Sheikh Ibn al – panahon oras sinabi ko : na naiwan ng form, mangyaring upang linawin at maging isang kapat ng isang wasak na agham