Ang sikmura ng kanyang tiyan

At sinabi ni Ismail bin Al-Ash’ath, ~Sinumang makakakita na ang kanyang tiyan ay itinuturo, hindi siya ligtas mula sa panig ng kanyang pamilya .~