Al-Fatihah

Ang Surat Al-Fatihah na sinumang magbigkas nito o magbasa sa kanya ay ipagkaloob sa kanya ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat ang mga sanhi ng kabutihan . Nafeh, Ibn Katheer, Jaafar As-Sadiq, at Saeed bin Al-Musayyib, nawa ang kaluguran ng Diyos sa kanila, ay nagsabi : Humihingi siya ng pagsusumamo at siya ay sinagot . Gayundin, sinabi ni Al-Kasaei, na idinagdag na : At natamo niya ang pakinabang na maaaring pagyamanin . Si Abu Bakr Al-Siddiq, nawa ang kaluguran ng Diyos sa kanya, ay nagsabi na ang kanyang mambabasa ay ikakasal sa pitong kababaihan, at ang paanyaya ay sinasagot, at ang katibayan para doon ay ang aksyon ng Sugo ng Diyos, pagpalain siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan, tulad ng dati niyang pagbigkas nito bago at pagkatapos ng pagsusumamo . Umar ibn al-Khattab, nawa’y kalugod-an siya ng Diyos, ay nagsabi : Sinumang babanggitin ito sa kanyang pagtulog ay mapangalagaan sa kanyang relihiyon, maliban kung siya ay may sakit, ang kanyang buhay ay malapit na . At sinabing : Sinumang magbasa nito sa isang panaginip, isasara ng Diyos mula sa kanya ang mga pintuan ng kasamaan at bubuksan siya ng mga pinto ng balita . Sinabi na : Ang pagbigkas ng Al-Fatihah sa isang panaginip ay isang paglalakbay sa paglalakbay .