Yasin

Sinumang magbigkas ng Surat Yassin, ay maninirahan sa pag-ibig sa pamilya ng Sugo ng Diyos, pagpalain siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan .