Bumisita sa isang propeta mula sa mga propeta

At sinumang makakakita na siya ay bumibisita sa isang propeta, kung siya ay buhay o patay, kung gayon ito ay binibigyang kahulugan sa tatlong paraan. Ang una ay kung siya ay banal at tumaas ang kanyang kabanalan, at kung siya ay suway, patatawarin siya ng Diyos, at ang pangalawa ay patunay na siya ay mula sa mga tao ng Paraiso at kabilang sa mga nanalo .