Sandpiper

At isang sandwich maid ng isang birhen .