Pagbasa ng Surat Saba

Ang Surat Saba ay nagpapahiwatig ng isang pagpapalang lumipas at ito ay babalik, kalooban ng Diyos, o lakas ng loob o asceticism, turismo sa mga bundok, at ang patuloy na pagsunod sa Diyos