Mga Paggamit

Sinumang magbigkas ng Surat Al-A’raf ay hindi aalis sa mundong ito hangga’t hindi siya makatuntong sa Bundok Sinai .