Pilgrimage

Sinumang magbigkas ng Surat Al-Hajj ay magkakaloob ng paulit-ulit para sa Hajj, nais ng Diyos na Makapangyarihang