ani

Ang Harvest Harvest ay nangangahulugan ng madaling kadalian at mabilis na kabuhayan . Marahil ang kanyang paningin ay ipinahiwatig pagkawasak at sermon . At sinumang nakakita ng mga pananim na inaani at iyon ay nasa isang bansa kung saan nagkaroon ng giyera kung saan ang mga tao ay namatay, tulad ng pag-aani sa isang panaginip na may karit . At kung iyon ay nasa isang bansa kung saan walang giyera, at ang pag-aani ay nasa Great Mosque, o sa pagitan ng mga tindahan, o sa ibabaw ng kalat na bahay, ito ang tabak ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng epidemya o salot . Kung iyon ay nasa isa sa mga merkado, ang mga benepisyo ng mga tao ay tumaas at ang mga benta ay naganap kasama nila na may kita . At kung iyon ay nasa isa sa mga pagtitipon ng mabuti, at ang mga tao ang nag-aani nang mag-isa, sa gayon sila ay mga sahod at mabubuting gawa na nakukuha ng bawat nag-aani . Kung ang pag-aani ay wala sa oras nito, ito ay kamatayan o away . Kung ang ani ay nasa berdeng binhi, kung gayon ito ang pagkamatay ng bata, at kung ito ay nasa puting binhi, ito ang pagkamatay ng matatanda . Sinumang lumalakad sa pag-aani ng mga pananim, lumalakad siya sa hanay ng mga Mujahideen .