Pagsisipa

Sipa : Sinumang makakita ng isang lalaki na sinisipa siya ng kanyang paa, bibigyan niya siya ng kahirapan, at siya ay abutan ng kanyang kayamanan .