Teen ~ Albuls ~   

Mga igos : maraming pera, at ang kanyang puno na mayaman na maraming pera na Nafa recourse sa mga kaaway ng Islam, dahil ang mga puno ng igos ay nagtago ng mga ahas, at ang pagkain nito ay nagpapahiwatig ng maraming bilang ng mga supling, at ang ilan sa kanila ay nagsabi : Ang kabuhayan ng mga igos ay nagmula sa kamay ng Iraq, at kumain ng kaunti dito Rizk nang walang pagdaraya at higit pang mga tawiran na figs Mahmoud, dahil ang Diyos na Makapangyarihang buto kung saan ako nanunumpa sa pamamagitan ng Koran ay kinasusuklaman ng grupo ng mga nagpapahayag, at sinabi na ipinapakita nito ang pag-aalala at kalungkutan, at sinipi nila sa pagsasabing ang Makapangyarihan sa lahat sa kwento nina Adan at Eba kapayapaan ay sumakanila, ~ hindi malapit sa punong ito, ~ sinabi ng ilan : ang mga igos ay nagdadalamhati at pinagsisisihan para sa mga kumakain nito O sinaktan siya .