Nagdarasal sa isang kakahuyan

Kung nakikita niya ito na parang nagdarasal sa isang hardin, humihingi siya ng kapatawaran sa Diyos