Isang luha ng kaliwang mata ang pumasok sa kanyang kanang mata

Kung nakikita niya na ang isang luha sa kanyang kanang mata ay pumasok sa kanyang kaliwang mata, ikakasal siya sa anak na lalaki ng kanyang anak na babae, kami ay nagsisilong sa Diyos mula sa poot ng Diyos .