Gulong

Ang gulong : sa interpretasyon ay pagsisisi, tulad ng pagsisisi ay isang gulong .