Sa gatas ng suso

Sinumang nakakakita ng gatas sa kanyang dibdib, ito ay isang pagtaas sa kanyang mundo . At sinumang makakakita na ang kanyang asawa ay may gatas, ang babae ay hindi pa nanganak . Kung mayroon siyang isang anak na lalaki, nanaig ang kanyang sambahayan .