Nakakakita ng ablution

Sinuman ang makakakita na siya ay nagsasagawa ng paghuhugas ng may malinaw na tubig at nakumpleto ang kanyang pag-aayos. Kung nag-aalala siya, nag-aalala ang kaluwagan ng Diyos, o kinatatakutan, protektahan siya ng Diyos, o siya ay may sakit, pinagaling ng Diyos ang kanyang utang, o siya ay may utang, o siya ay nagkasala sa kawalan ng paniniwala ng Diyos. Nakumpleto ang kanyang pagduduwal, sapagkat may isang bagay na hindi nakumpleto para sa kanya, hinahanap niya siya, at inaasahan na magtatagumpay siya. Sinaktan nila siya o nagkasakit, at ang sinumang makakakita na siya ay naghahanap ng paghuhugas at hindi makahanap ng tubig, kung gayon mahirap para sa kanya ang kanyang usapin hanggang sa siya ay gumawa ng paghuhugas at makumpleto ang kanyang pagduduwal, madali para sa kanya na gawin ito