Makita ang mga pamilya

Tungkol sa mga pamilya, sinumang makakakita na siya ay isang bilanggo, walang mabuti sa kanya at siya ay pinahihirapan ng mga matitigas, at sinumang makakakita na siya ay isang bihag na hari, kung gayon siya ay kapuri-puri, at ang pangitain ng mga dumakip ay paghuhusga. at siya ay mataas at karapat-dapat.