Jaber Moroccan at umiikot

Sinabi ni Jaber al-Maghribi: ~Sinumang nakakita na siya ay umiikot kasama nito, ito ay nagpapahiwatig ng kalungkutan, at ang isang babae ay may kagalakan at kaligayahan .~