Nagbabasa siya ng pahayagan mula sa mga pahayagan ng isa sa mga propeta

Si Abu Saeed, ang mangangaral, ay nagsabi: ~Sinumang mag-isip na binabasa niya ang isa sa mga pahayagan ng isa sa mga propeta ay mas mabuti .~