Nagsusulat siya o isinasaalang-alang ang isang pahayagan

At sinumang makakakita na siya ay nagsusulat ng isang pahayagan o tiningnan ito at hindi nabasa nang mabuti, pagkatapos ay mamanahin niya ang Makapangyarihan sa lahat na nagsasabing, ~ Ito ay sa mga unang pahayagan, ang pahayagan nina Abraham at Moises .~